Kategori arşivi: Zaman Yönetimi

Proje Yönetimi ve Balanced Scorecard (Kurumsal Karne)

 

Kurumsal Karne tekniği temel olarak istenilen sonuçlara istenilen performansla ulaşılmasını hedefler. Misyon ve vizyonu ölçülebilir ve ulaşılabilir hedeflerle tanımlar.

Proje Yönetimi açısından ele alırsak;

 • Finansal Performans – Beklenen fayda ile gerçekleşen fayda, yatırımın getiri dönüşü, nakit akışı
 • Süreç Performansı – Verimlilik oranları, kalite ölçütleri, zaman ve bütçe uyumu
 • Ekip Performansı – Projeye katılım, destek oranları

Proje Yöneticilerinin bu tekniği kullanmak istemesi durumunda;

 • Şirket vizyon, misyon ve hedeflerini öğrenmeleri,
 • Performans kategorilerini belirlemeleri,
 • Performans ölçüm kriterlerini geliştirmeleri,
 • Ölçütlerin kurum genelinde kabulünü sağlamaları,
 • Bütçeleme, izleme ve iletişim gibi konularda uygun yöntemleri belirlemeli,
 • Planlanan performansla gerçekleşeni karşılaştıracak verileri toplamaları,
 • Beklenmedik sapmalarda düzeltici eyleme geçmeleri gerekmektedir.

Nerede kullanılabilir?

 • Stratejik hedefler doğrultusunda doğru projelerin seçimi için,
 • İş stratejilerini hedeflere dönüştürmek ve hedefleri portföy, program ve proje bazında ele alabilmek için,
 • Portföy, program ve proje ilerleyişini stratejiler ile hizalamak ve beklenen performansın izlenmesi için,
 • Stratejik hedeflerle kaynak dağılımı uyumunu sağlamak için,
 • Doğru tedarikçilerin, yöntemlerin seçilmesi,
 • Performansın ölçümü için kullanılabilir.

3 eğitimi alana (Portföy Yönetimi + Proje Ölçütleri ve Ölçüt Yönetimi – Projelerde Temel Performans Göstergeleri) SEPETTE %50 indirim (100 TL yerine 50 TL)

 

Paylaşın:

Proje Yönetiminde Alternatif Analizi

Proje yönetiminde Alternatif Analizi,  farklı tercihlerin farklı faktörlerle (maliyet, risk, verimlilik vb.) değerlendirilmesi için kullanılan tekniktir. Yaşam Döngüsü Maliyeti, Hassasiyet Analizi, Maliyet-Fayda Analizi gibi araçların kullanılmasını gerektirir. Alternatif analizi yaparak ihtiyaçlara en uygun çözümün seçilmesi hedeflenir.

Proje Yönetimi Planında, proje gözden geçirmelerinde ve kilometre taşlarında kullanılacak belgelerin üretilmesini sağlar. Bir çok proje yöneticisi bir işe başlamadan önce alternatif analizi yapmayı tercih eder. Özellikle geçmişten gelen bilgiler, Alternatif Analizi için çok işe yarar.

Alternatif Analizi, riskleri (teknik ve operasyonel) azaltmak ve maliyet (Yaşam döngüsü, operasyonel) etkin tercih yapmak için kullanılır.

PMI, PMBOK 6’da Proje Yönetiminde aşağıdaki süreçlerde Alternatif Analizinin yapılmasını öneriyor. PMP Sınavına hazırlananların dikkat etmesi gerekir;

 • Proje İşlerinin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi sürecinde ortaya çıkan sapmalara yönelik olarak düzeltici ve/veya önleyici eylemlerin seçilmesi,
 • Entegre Değişiklik Kontrolü sürecinde değişiklik taleplerinin onay, red veya tekrar onaya gelmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması aşamalarında,
 • Kapsamın Tanımlanması sürecinde Proje Başlatma Belgesinde yer alan gereksinim ve hedeflere uygun yolların değerlendirilmesinde,
 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması sürecinde kullanılacak zaman çizelgesi geliştirme metodolojisinin seçilmesi, plan detay seviyesinin belirlenmesi, yaklaşan dalga planlaması için dönem sıklığını belirleme, zaman çizelgesinin gözden geçirilmesi ve güncelleme sıklığını belirlemede,
 • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi sürecinde kaynak yeterlilik ve uygunluklarının ve zaman sıkıştırma yönteminin belirlenmesinde, kaynakların tedarik yönteminin (alma, kiralama vb.) değerlendirilmesinde,
 • Maliyet Yönetiminin Planlanması sürecinde fonlama opsiyonlarının değerlendirilmesinde,
 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi sürecinde proje ilerinin yönlendirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili opsiyonların ve yaklaşımların değerlendirilmesinde,
 • Kalitenin Yönetilmesi sürecinde farklı kalite opsiyonlarının ve yaklaşımlarının değerlendirilmesinde,
 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi sürecinde kaynak, ekipman ve malzeme seçiminde,
 • Kaynakların Kontrolü sürecinde kaynak dağılımı için doğru çözümü bulmada, fazla mesai veya kaynak aktarımının teslimatlara etkisini değerlendirmede,
 • Risk Yanıtları Planlama sürecinde alternatif risk yanıtlarını değerlendirmede,
 • Paydaş Katılımının Sağlanmasını İzleme sürecinde farklı paydaş katılımlarıyla olası sonuçları değerlendirmede kullanılabilir.

Paylaşın:

Gerçekçi Zaman Çizelgesi Nasıl Hazırlanır?

Projelerin büyük bir kısmı planlanan kapsam, zaman ve bütçe dahilinde bitmiyor, bitmeyeceği düşüncesi yaygın.

Çünkü;

Kapsam, zaman ve bütçe erken belirlenirken gerçekçi olunmuyor veya kaliteli verilere ulaşılamıyor. Elde edilen verilerle ya da geçmişe dayalı öngörülerle yapılan tahminler proje süresince güncellenmiyor.

Değişiklikler yönetilmiyor, sözleşmelere değişikliklere yönelik maddeler eklen(e)miyor, proje ilerledikçe telaş ve panik artıyor.

Özellikle projelerin sonuna yaklaştıkça iş tempoları çok yükseliyor, hata yapma olasılıkları artıyor, zamanında bitirmek diğer tüm parametrelerin önüne geçiyor, “sonra hallederiz” ile işler öteleniyor.

Geçmişe dayalı tahminlerin insan hafızasından yapılması, geçmişe yönelik kayıtların tutulmaması (yazılı kültürün olmaması) problemleri artırıyor.

Müşteri ve sponsor “Söyledim, yapın”, Proje Yöneticileri “suçlama ve mazeret” peşine düşüyorlar. Pazarlama, satış birimleri hatası çok bir ürün, servisi pazarlamaya, operasyon birimleri hatası bol bir servis ve ürüne destek vermeye çalışıyorlar.

Temel olarak şunu söyleyebiliriz;

 • Gerçekçi bir zaman çizelgesi olmadan kapsam, bütçe, kalite vb. konularda başarılı olmak çok zordur.
 • Öncelikle paydaşların iyi analiz edilmesi, planlama sürecine katılımları sağlanmalı, gereksinimleri analiz edilmeli, yazılı hale getirilmeli ve önceliklendirilmelidir.
 • Gereksinimler bir bütün olarak ele alınmalı Kapsam netleştirilmelidir. Kapsam Belgesinde sadece yapılacaklar değil yapılmayacaklar da net olarak belirtilmelidir.
 • Kapsam Netleştirildikten sonra İş Kırılım Yapısına dönüştürülmelidir. İş Kırılım Yapısında yapılacak işler kadar alt proje hedefleri ve teslimatlar, onay ve kontrol noktaları yer almalı, projenin tamamı ifade edilmelidir.
 • Daha sonra yapılacak işler bir mantıksal sıraya sokulmalıdır.
 • Aktivitelerin yapacak kişiler tarafından ve sırayla yapılması önemlidir. Örneğin Ocak ayında başlayacak bir proje yaklaşık 1 yıl sürecek olabilir. Ocak ayında yapılacak işleri ilgili kaynaklar zaman, ellerindeki işler vb. dikkate alarak tahmin etmelidirler ve zaman çizelgesine yerleştirilmelidir. Bir işin yapılma zamanı süresini ve ayırılacak kaynakları etkileyecektir. Örneğin sahada yapılacak bir çalışmanın süresini hava sıcaklığı etkileyeceği için tahmin farklılaşacaktır.
 • Bir tahmin yapıldığında takip eden aktivitenin tahmini yapılmalıdır. Örneğin Aktivite 1, 15 Ocak’ta başlayıp 20 Ocak’ta bitecek şekilde plan yapılmışsa, Aktivite 2’yi planlayacak kişi buna göre tahminini yapmalıdır.
 • Aktiviteleri gerçekleştirenler kendi uzmanlıklarına göre tahmin üretirler. Takip eden aktiviteyi gerçekleştirecek olan önceki aktiviteyi gerçekleştirecek olana ilişkin öngörüsü varsa tahminin ona göre yapar. Örneğin Aktivite 1’i Ali gerçekleştiriyorsa ve konusunda çok uzmansa daha az hata yapacağı varsayılabilir, Aktivite 2’yi yapacak kaynak bu doğrultuda bir tahmin yapar.  
 • Her koşulda X sürede işin gerçekleştirileceğini varsaymak hatadır. Bazen işi almak isteyen dış kaynaklar gerçekçi olmayan süreleri kabul ederek projeyi riske atabilirler. Zorlayıcı hedefler iyidir ama bilerek lades olmak tüm proje paydaşlarına zarar verir.
 • Bir işi herkesin aynı sürede yapacağını varsaymak yanlıştır. Uzman ve acemi ayrımı hem süreyi hem kaliteyi etkiler. Kalitesizlik ek süre ve bütçe anlamına gelir.
 • Süre tahmini yapanların hangi varsayımlar altında süreyi tahmin ettikleri önemlidir ve kayıt altına alınmalıdır. Örneğin kar yağmayacağı varsayımıyla 10 gün süre tahmini yapmış olunabilir. Kar yağdığı durumda ne olacaktır? Varsayımları riskler olarak öngörmek ve yanıt planlarını hazır tutmak gerekir. Zaman çizelgelerinde varsayımlar, kısıtlar ve riskler için tampon süreler yer almalıdır.
 • Doğru kişinin doğru işe atanması süre tahminini etkileyecektir. Atanan personelin projenin gerektirdiği niteliklerde olup olmadığı, süre tahmini konusunda ilgili taahhüdü verme konusunda yetkisi sorgulanmalıdır.
 • Verilen süre taahhütlerini engelleyici ve bozucu eylemlerden kaçınılmalıdır. Örneğin, Yönetici bir personelini projeye atar, süre tahmini yapıldıktan sonra çalışanının takvimini dikkate almayıp aynı personele ek iş verirse işin süresi uzayacaktır.
 • Çalışanın, taahhüt ettiği sürede işini başarıyla gerçekleştirme konusunda çekinceleri varsa (yöneticim ek iş verir, başka konularda problemlerle uğraşırım vb.) vereceği süre tahminlerine koyacağı emniyet süreleri artmaya başlar. Çalışanlarını ve kendilerini tanıyan yöneticiler yapılan süre tahminlerinin şişkin olduğunu düşünüyorlarsa tepen inme kısıntılarla gerçekçi olmayan süre tahminlerinin yapılmasına yol açarlar.
 • Süre tahminlerinde sadece işin yapılması değil kontrolü, raporlanması, iletişimler vb. diğer unsurlar dikkate alınmalıdır.
 • Süre tahminleri “kesin” olarak nitelendirilmemeli, proje ilerledikçe geri kalan işlerin süreleri üzerinden geçilerek güncellemeler yapılmalıdır.
 • Süresel gecikmeleri erken fark edebilmek için kontrol mekanizmaları kurulmalı, hesap verilebilir bir çalışan ortamı yaratılmalı, önleyici ve düzeltici eylemler için kaynak yaratılmalıdır.
 • Gerçekçi süre tahmini yapmak için gerekenleri yapma, yaptırma cesaretini gösteren yöneticilere çok ihtiyacımız var. Yapılacak işin gerçekçi olarak planlaması ve plana uygun davranılması gerekir. Aksi takdirde körler sağırlar birbirini ağırlar.
Paylaşın:

Proje Yönetiminde Zaman Çizelgesi Sıkıştırma – Paralel Çalışma ve Kaynak Yükleme

Yaşanan problemler, değişiklikler, ek talepler projenin bitiş tarihini öteleyebilir. Bu tip durumlarda projenin hedeflenen tarihte bitmesi için zaman çizelgesinin sıkıştırılması gerekir.

Projelerde gecikmeler aşağıdaki sebeplerle oluşabilir;

 • Gerçekçi olmayan zaman çizelgeleri
 • Kaynakların yetersizliği veya kaynak önceliklerinin değişmesi
 • Beklenmedik problemler, ek talepler, değişiklikler

Bazen projede her şey yolunda giderken süre kısılmak istenebilir;

 • Müşterinin daha erken bir tarihte tamamlanma istemesi
 • Projenin erken tamamlanmasının yaratacağı fırsatlar
 • Rakiplerin önüne geçmek, avantaj yaratmak

Paralel Çalışma

Kritik yolda yer alan aktivitelerin paralel gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine bakılır. Kritik yolda yer almayan aktivitelerin bollukları olacağından, paralele çekmek sadece bolluklarını artıracaktır.

Paralel çalışma ile birden fazla kritik yol ortaya çıkabilir ve risk artar.

Paralel Çalışma ek maliyet yaratmaz. Aynı anda birden fazla iş yapılmasının yönetimi zordur ve risklidir.

Eğer gerçekçi olmayan paralel çalışma yapılırsa, işlerin yeniden yapılma olasılığı vardır.

Kaynak Yükleme

Projeye ek kaynak atayarak zaman çizelgesinin sıkıştırılmasıdır.

Kritik yola bakılarak, kaynak etkin aktivitelere ek kaynak atanır. Bazı aktiviteler zaman etkindir(duvarın boyasının kuruması vb.), bu aktivitelere ek kaynak yüklenmesi süreyi değiştirmez. Kaynak yüklemede en az maliyet yaratacak alternatifler değerlendirilmelidir.

Kaynak yükleme ile birden fazla kritik yol oluşabilir ve riski artırır.

 • Kaynak yükleme;
 • Fazla mesai verme
 • Ek kaynak atama

Ödüllerle ekibin motivasyonunu artırma gibi yöntemlerle uygulanabilir.

Paralel Çalışma ve Kaynak Yükleme Arasındaki Farklar

 • Paralel çalışmada aktiviteler yeniden planlanır, paralel veya kısmen paralel gerçekleştirilir. Kaynak yüklemede planlama müdahale edilmez aktiviteye ek kaynak kaynak atanır.
 • Paralel çalışma ek maliyet getirmez, Kaynak Yükleme getirir.
 • Paralel Çalışma riski yükseltir, Kaynak Yüklemenin risk açısından büyük etkisi yoktur.

Ne Zaman Paralel Çalışma veya Kaynak Yükleme Tercih Edilmeli?

Duruma ve gereksinimlere bağlı olarak değişir. Müşteri projenin erken bitmesini istiyor ve maliyetine katlanacağını ifade ediyorsa Kaynak Yükleme yapılabilir.

İstenmeyen sebeplerle proje gecikecekse ek maliyet yaratmaması açısından Paralel Çalışma tercih edilebilir.

Sözleşmede gecikme sebebiyle oluşabilecek bir ceza varsa Kaynak Yükleme maliyeti ile karşılaştırılır, cezadan daha az maliyetliyse Kaynak Yükleme yapılabilir.

Firmanın itibarı söz konusu ise Kaynak Yüklemenin maliyetine katlanılabilir.

Maliyet yaratmaması açısından Paralel Çalışma tercih edilebilir.

Paylaşın:

Proje Yönetiminde Varsayımlar ve Kısıtlar

Bir projeyi hayata geçirmek ile ilgili varsayımlarda bulunurken kısıtlarla sınırlıyızdır. Normal Koşullar Altında (NKA) diye yola çıktığımızda bazı olumsuzlukların olabileceğini düşünür, olmayacağını varsayarak hareket ederiz.

Planlama aşamasında bir çok parametre varsayım ve kısıtlardan etkilenir. Ör. Proje Risk Yönetimi Planı varsayımlara dayalı olarak hazırlanır. Varsayımlar sürekli gözden geçirilmediğinde proje çıktıları olumsuz etkilenir.

Varsayımlar

Gelecekte doğru olacağına inandığımız konulardır. Bilgi, deneyim ve eldeki bilgiler doğrultusunda yapılır. Bazı durumların gelecekte olacağını veya olmayacağını varsayarız. Örneğin proje ekibinden birinin ayrılabileceği varsayımıyla planlarımızı ve stratejilerimizi belirlememiz gerekebilir.

İhtiyacımız olan kaynakların sağlanacağını, tedariklerin gecikmeyeceğini, müşteriden ek isteklerin gelmeyeceğini, toplantıya herkesin katılacağı vb. varsayımlarda bulunabiliriz. Tüm bunlar risklerin belirleyicisi olacaktır.

Kısıtlar

Maliyet, zaman, kaynak, kanun ve kurallar gibi projeyi sınırlandıran faktörlerdir. Projenin bu kısıtlar altında gerçekleştirilmesi gerekir. Kısıtların olabildiğince erken netleştirilmesi çok önemlidir.

PMBOK®, 6 adet proje kısıtından söz eder: kapsam, zaman çizelgesi, maliyet, kalite, kaynak ve risk. Kapsam, zaman çizelgesi ve maliyet “Üçlü Kısıtlar” olarak ta bilinirler.

Kısıtlar iki tipte olabilir;

 • İş Kısıtları
 • Teknik Kısıtlar

İş Kısıtları

Zaman, bütçe, kaynak vb. şirket kaynaklı kısıtlardır.

Teknik Kısıtlar

Tasarımı etkileyen teknik özellikler, kanun ve kurallar ile ilgili uygulama yönetmelikleri örnek verilebilir.

Kısıtlar kontrolünüz dışındadır. Müşteri, şirket veya devlet tarafından getirilmiş olabilir. Örneğin, 1.12.2020’de projenin tamamlanması gerekmektedir, 3 adet mühendis vardır, ISO XXXXX standartlarına uyulacaktır vb.

Projeyi etkileyebilecek varsayımların analiz edilmesi ve kısıtların netleştirilmesi çok önemlidir. 

Paylaşın:

Proje Yönetiminde Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT)

Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (Program Evaluation and Review Technique – PERT) aktivitenin bilinen kesin bir süresi olmadığında kullanılır. 1957 yılında Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından geliştirilmiştir.

Geçmişe dayalı veriler olmadığında özellikle büyük ve karmaşık projelerde zaman çizelgesinin belirlenebilmesi ve süre tahminlerinin yapılması için kullanılan istatistiksel yöntemdir.

Kritik Yol Yöntemi ile farklılıklar içerir;

 • Kritik Yol Yöntemi (Critical Path Method-CPM) aktivite odaklıdır, PERT olay odaklıdır
 • CPM’de süreler bellidir, PERT’te kesin değildir.
 • CPM’de aktiviteler düğüm üzerinde, PERT’te ok üzerindedir. PERT’te kilometre taşları düğüm şeklindedir.
 • PERT sadece bitiş-başlangıç ilişkilerini içerir, CPM her tür ilişkiyi (Başlangıç-Başlangıç, Bitiş-Bitiş vb.) içerir.
 • Düğümler CPM’de dikdörtgen, PERT’te daire şeklindedir.

PERT metodolojisi büyük ve karmaşık projelerde zaman faktörü maliyet faktöründen daha önemli olduğunda tercih edilir. Araştırma tipindeki projelerde özellikle ne zaman sonuçlanacağı belli olmayan aktivitelerin olduğu projelerde kilometre taşları temelinde işlerin planlanmasında tercih edilir.

Aktiviteler için üç tahmin yapılır;

 • En olası süre
 • İyimser Süre
 • Kötümser Süre

En Olası Süre (Tm)

En yüksek olasılıkla aktivitenin gerçekleştirileceğinin düşünüldüğü süredir.

İyimser Süre (To)

En iyi koşullar altında aktivitenin gerçekleştirileceğinin düşünüldüğü süredir.

Kötümser süre (Tp)

En kötü şartlar altında aktivitenin gerçekleştirileceğinin düşünüldüğü süredir.

PERT Formulü

PERT Tahmini = (To + 4Tm + Tp)/6

Standart Sapma = (Tp – To)/6

PERT’in Faydaları

 • Geçmişe dair zaman çizelgesi verilerinin çok az ya da hiç olmadığı durumlarda çok kullanışlıdır
 • Planlamayı kolaylaştırır.
 • Kritik Yolu gösterir.
 • Projedeki belirsizliği ve riski azaltır.
 • Daha kesin proje tamamlanma tarihi bulunmasını sağlar.
 • Yönetimin kaynak optimizasyonu yapmasına destek olur.

PERT’le İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • PERT tahminin kesinliği, tahminlerin güvenirliğine bağlıdır.
 • Kritik yol değişiklikleri tam olarak görülemeyebilr.
 • CPM gibi tüm kaynakların proje için uygun olduğu varsayılır.
 • Güncelleme ve düzenleme zaman ve efor ister.

Örnek

Bir aktivite en iyi ihtimalle 2 günde, en kötü ihtimalle 10 günde tamamlanabilecektir. En olası beklene tamamlanma süresi 3 gündür.

PERT Tahmini = [En iyi + 4X(Olası) + En kötü]/6

= [2 + 4X3 + 10]/6
= [2 + 12 + 10]/6
= 24/6
= 4 gün

Standart Sapma = (Kötümser-İyimser)/6
= (10 – 2)/6
= 8/6
= 1.3 gün

Paylaşın:

Proje Yönetimi ve Monte Carlo Simulasyonu

Projelerde, projenin tamamlanmasına yönelik risk seviyelerini belirlemek için kullanılan nicel analiz tekniğidir. Karmaşık bir teknik olarak bilgisayar desteği ile yapılması daha uygundur. Karmaşık olmasına rağmen zor bir teknik değildir.

Monte Carlo Simulasyonu nükleer bilim adamı Stanislaw Ulam tarafından 1940 yılında bulundu. İsminin ilham kaynağı kumarhaneleri ile ünlü Monte Carlo şehridir.

Karar verme sürecinde riskleri hesaba katan matematiksel bir yöntemdir. Tanımlı riskleri farklı senaryo ve simulasyonlarla ele alıp olası çıktıların hesaplanması prensibine dayanır.

Monte Carlo simulasyonu, risklerin zaman ve maliyet öngörüleri üzerindeki etkilerinin analizi için kullanabilirsiniz. Zaman ve maliyet öngörülerinin belirsizlik içermesi sebebiyle karar vermeyi kolaylaştırmak için kullanılır. Tekniğin kullanılmaması karar verildikten sonra istenmeyen sürprizler yaşanmasına sebep olabilir.

Adam-gün hesabı için bir örnek verelim. Aşağıda aktiviteleri ve yanlarında iyimser, olası ve kötümser adam-gün tahminleri yer almaktadır. Son son sütunda PERT formülü (iyimser+4*Olası+Kötümser/6) tahmin sonucu yer almaktadır.

Aktivite İyimser Olası Kötümser PERT Tahmini
A 10 8 12 9
B 10 12 14 12
C 12 14 16 14
Toplam 32 34 42 35

Toplamda 35 kişi-günde iş bitmektedir. En iyi durumda 32 kişi-gün, en kötü durumda 42 kişi-günde biteceğini varsayabiliriz.

Monte Carlo Simulasyonu yapıldığında aşağıdaki gibi bir durum ortaya çıkar (Bu sadece görsel bir örnektir);

Adam – Gün

Başarılma Yüzdesi
32 %2
34 %8
36 %55
38 %70
40 %95
42

%100

Projenin 32 kişi-günde bitme olasılığı %2, 42 kişi-günde bitme olasılığı %100’dür.

Dikkat edilmesi gerekenler;

 • Monte Carlo simulasyonunun çalışabilmesi için bir aktiviteyle ilgili 3 tahmin yapılması gerekir. Tahminlerin kalitesi simulasyonun başarısında kilit rol oynar.
 • Monte Carlo simulasyonu işlerin tamamlanma olasılığını gösterir, gerçekleşen kişi-gün sayıları hakkında bilgi vermez.
 • Tek bir aktivite değil tüm aktiviteler için yapılmalı, risk değerlendirmeleri tamamlanmış olmalıdır.
 • Bir yazılım kullanmanız gerekir.

Faydaları

 • Proje risklerini değerlendirmenize yardımcı olur.
 • Zaman ve maliyet aşımlarını, hataları görmenizi sağlar.
 • Gerçekçi bitçe ve zaman çizelgesi hazırlamanızı sağlar.
 • Risk yönetimi için yönetim desteği almanızı sağlar.
 • Gerçekçi verilerle doğru karar vermenize destek olur.
 • Kilometre taşlarına ulaşma ve proje hedeflerini gerçekleştirme olasılığınızı artırır.
Paylaşın:

Zaman Çizelgesi Yönetimi Planının Hazırlanması

teamgantt-shotBazı Proje Yöneticileri, öncesinde neyi nasıl yapacaklarını belirlemeden projeleri ile ilgili aktiviteleri belirlemeye başlarlar. Zaman geçtikçe atladıkları konuları fark edip başa dönmeye başlarlar. Aslında en önemli prensibi “planı planlamayı” atlamışlardır.

Yapılması gereken plana odaklanmak, gerek uygulama gerekse kontrol açısından ele almak olmalıdır.

Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması zaman çizelgesinin nasıl planlanacağı ve tasarlanacağı, kimlerin neyi yapacağı, raporlama, İş Kırılım Yapısı prensipleri, Takvimler, Aktivite Kodları güncelleme gibi konularda prensipleri ve süreçleri işaret eder. Zaman Çizelgesi Geliştirme bu prensipler çerçevesinde Zaman Çizelgesinin ve Zaman Temel Çizgisinin hazırlanmasıdır.

Dikkat edilmesi gerekenler;

 • Zaman Çizelgesinin amaca uygun hazırlanması ve stratejileri desteklemesi önemlidir. Bu sebeple proje iletişiminde oynayacağı önemli role istinaden ortak terminoloji kullanılması gerekir. Eğer sektöre veya projeye özel terimler kullanılacaksa mutlaka tanımlanmalıdır.
 • Zaman Çizelgesi Geliştirme sürecine eksik bilgi ile başlamak gerçekçi olmayan sonuçlara sebep olacaktır. Bu sebeple Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması sürecinde gerekli girdilerin neler olacağının ve nasıl sağlanacağının açıklanması yerinde olacaktır.  
 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlamasına hangi paydaşların nasıl katkıda bulunması gerektiği belirlenmelidir. Öte yandan Zaman Çizelgesinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesine ilişkin rol ve sorumluluklarda planda yer almalıdır.
 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin planlanmasında kullanılacak yazılım ya da platform ile ilgili gereklilikler, sorumluluklar belirlenmelidir.
 • Zaman Çizelgesi Kontrolü sürecinin çıktısı olacak raporlamalar belirlenmelidir. İhtiyaç duyulan bilgiler ışığında tüm gerekli rapor tasarımlarının planda yer alması sağlanmalıdır.
 • İş Kırılım Yapısına ilişkin Zaman Çizelgesinde kullanılması istenen Aktivite Kodlama prensipleri belirlenmelidir.
 • Proje Zaman Çizelgesi izleme ve kontrol süreçleri, proje performans verilerinin nasıl değerlendirileceği ve yorumlanacağı açıklanmalıdır.
 • Maliyet ve kaynak izlemelerine ilişkin beklentiler dikkate alınmalı, Zaman Çizelgesi ile ilişkilendirilmek istenen noktalar açıklığa kavuşturulmalıdır.
 • Risk Yönetimine ilişkin süreçler, Zaman Çizelgesi Geliştirme ve güncelleme anlamında planda yer almalı ve açıklanmalıdır.
 • Değişiklik Yönetimi Sürecinin olası sonuçlarının Zaman Çizelgesini güncelleme prensipleri açısından açıklanması gereklidir.
 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması, proje ekibine yol gösterecek ve kılavuzluk edecek olan Organizasyonel Süreç Varlıklarını (politika, prosedür vb.) içermelidir.
Paylaşın:

Proje Yürütme Sürecini Başarmak

project-rhythm-and-successful-project-executionYürütme, başarının ya da başarısızlığın sadece planlamaya bağlı olmadığını, plana göre hayata geçirmenin ne kadar önemli olduğunu göreceğiniz aşamadır.

Projenin başarıyla tamamlanması, tüm paydaşların beklentiler doğrultusunda performans göstermelerine bağlıdır. Tüm paydaşlar projedeki rol ve sorumluluklarını yerine getirirlerse proje başarıyla tamamlanacaktır.

Bu süreçte yapabileceğimiz ya da yapmamız gerekenleri çok iyi belirlememiz gerekiyor;

 • Ekip üzerindeki baskıyı dengelemek – Fazla baskı, kaygı ve stres yaratıp olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Ekip ile çok iyi iletişim kurmalısınız.
 • Yazılı veya sözlü iletişim – Gerek dokümantasyon gerekse bilginin aktarılması ile ilgili tüm yöntemleri çok iyi kurgulamalısınız.
 • Rol ve Sorumluluklar – Yürütme sürecindeki rol ve sorumlulukların iyi tasarlanması ve ilgili tüm paydaşların onaylarının alınması çok önemlidir. Yapılan her şeyin proje hedeflerine ve şirketin stratejilerine uygunluğunu sürekli izlemelisiniz.
 • Destek – Yürütme sürecinde paydaşların bilgi ihtiyacını zamanında karşılamak, problemlerinin çözümünde hızlı destek sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmalısınız.
 • Engelleri Kaldırmak – Paydaşların işi yapmaları önündeki engellerin kaldırılması öncelikli sorumluluğunuzdur. Yaptıkları iş ile ilgili çekinceleri ve sıkıntılarını dinlemeyi bilmeli, başarmaları için gerekli ortamı yaratmalısınız.
 • Ders Çıkarmak – Yaşadığınız her şeye bir ders gözüyle bakmalı. Çıkardığınız dersleri ekip üyeleri paylaşmalı, hataların tekrarlanmalarını önlemelisiniz.
 • Denetimler ve kontroller – Yürütme sürecinde hem doğru yolda gidildiği gösterecek hem de olası bir sapmayı erken fark etmenizi sağlayacaktır.
 • Performans Ölçümü – Gerçekleştirilecek işlerin performans kriterlerini belirlemeli ve başarılı, başarısız değerlendirmesini mümkün olduğunda sayısal, ölçülebilir parametrelerle yapmalısınız.

Başarılı bir yürütme süreci için şu soruların yanıtlarını netleştirmeniz önemlidir;

 • Kapsamımız net midir?
 • Paydaşlarım kimlerdir?
 • Yürütme sürecinden kimler ya da departmanlar etkilenecek?
 • İletişimi nasıl sağlayacağım? Önümdeki engeller nelerdir?
 • Dokümantasyon konusunda her şey net midir?
 • Değişiklik taleplerini nasıl yöneteceğim?
 • Plan güncellemeleri ile ilgili kurallar nedir?
 • Ekip oluşturma ve/veya değiştirme ile ilgili kurallar nedir?
 • Kontrol ve Onay prosedürleri nedir?
 • Performans kriterleri belirli mi?
 • Kimlerden ne destek alabilirim?
 • Ekibin eğitim ihtiyacı var mıdır?
 • Hangi verileri kimlerden toplayıp, ne yapacağım?
 • Hangi konularda ne kadar esnekliklerim var?
Paylaşın:

Projelerin İzleme ve Kontrol Süreçlerinde Neler Yapılır?

izlemeProjelerde izleme ve kontrol süreci planlar ile gerçekleşenlerin performans açısından izlenmesi, değişikliklerin yönetilmesi anlamına gelir.

Yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir;

Kapsam Kontrolleri

 • Değişiklik Yönetimi Planını takip edin.
 • Kapsam Temel Çizgisi doğrultusunda kapsam performansını ölçümleyin.
 • Değişikliklere sebep olabilecek faktörleri gözlemleyin.
 • Performans verileri ile sapmaları analiz edin.
 • Eğer gerekiyorsa değişiklik talebi açın.
 • Onaylanmış değişiklikler sonrasında eğer gerekiyorsa kapsam temel çizgisini, proje yönetimi planını ve ilgili dokümanları güncelleyin.
 • Alınan dersler var ise kaydedin.
 • Değişikliklerin problemleri giderdiğinden ya da ihtiyacı karşıladığından emin olun.

Zaman Kontrolleri

 • Değişiklik Yönetimi Planını takip edin.
 • Zaman Çizelgesi Temel Çizgisi doğrultusunda zaman performansını ölçümleyin.
 • Değişikliklere sebep olabilecek faktörleri gözlemleyin.
 • Zaman çizelgesi değişikliklerini ve etkilerini kontrol edin.
 • Performans verileri ile sapmaları analiz edin.
 • Eğer gerekiyorsa değişiklik talebi açın.
 • Onaylanmış değişiklikler sonrasında eğer gerekiyorsa proje zaman çizelgesi temel çizgisini, proje yönetimi planını ve ilgili dokümanları güncelleyin.
 • Alınan dersler var ise kaydedin.
 • Zaman rezervlerini izleyin.
 • Zamansal kestirimler için Kazanılmış Değer Analizi tekniği kullanın.
 • Değişikliklerin problemleri giderdiğinden ya da ihtiyacı karşıladığından emin olun.

Maliyet Kontrolleri

 • Değişiklik Yönetim planını takip edin.
 • Zaman Çizelgesi Temel Çizgisi doğrultusunda zaman performansını ölçümleyin.
 • Değişikliklere sebep olabilecek faktörleri gözlemleyin.
 • Zaman çizelgesi değişikliklerini ve etkilerini kontrol edin.
 • Performans verileri ile sapmaları analiz edin.
 • Eğer gerekiyorsa değişiklik talebi açın.
 • Onaylanmış değişiklikler sonrasında eğer gerekiyorsa proje maliyet temel çizgisini, proje yönetimi planını ve ilgili dokümanları güncelleyin.
 • Alınan dersler var ise kaydedin.
 • Bütçe rezervlerini izleyin.
 • Bütçe kestirimleri için Kazanılmış Değer Analizi tekniği kullanın.
 • Ek fon ihtiyacı doğarsa aksiyona geçin.
 • Değişikliklerin problemleri giderdiğinden ya da ihtiyacı karşıladığından emin olun.

Kalite Kontrolleri

 • Düzenli denetimler yapın.
 • Teslimatların istenilen standartlarda gerçekleştirilmesini güvence altına alın.
 • Değişikliğe sebep olabilecek faktörleri gözlemleyin.
 • Gerektiğinde iş ve süreçlere yönelik değişiklik talebi yapın.
 • İşleri onaylama ya da red etme konusunda kararları verin.
 • Uygulanan değişikliklerin etkililiğini değerlendirin.
 • Proje kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirin.
 • Kalite Yönetimi ve Süreç İyileştirme planlarına ait dokümanlarda gerekli güncellemeleri yapın.
 • Performans verilerini ve sapmaları analiz edin.
 • Değişikliklerin problemleri giderdiğinden ya da ihtiyacı karşıladığından emin olun.
 • Alınan dersler var ise kaydedin.

İletişim Kontrolleri

 • Doğru bilginin doğru kişiye zamanında iletildiğini güvence altına alın.
 • Performans verilerini ve sapmaları analiz edin.
 • Eğer gerekiyorsa değişiklik talebi açın.
 • Gerekiyorsa tahmin ve performans raporları ile durum-problem kayıtlarını güncelleyin.
 • İletişimlerin paydaş gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını gözlemleyin.
 • Alınan dersler var ise kaydedin.
 • Değişikliklerin problemleri giderdiğinden ya da ihtiyacı karşıladığından emin olun.

Risk Kontrolleri

 • Riskleri, riske yanıt planlarını ve risk rezervlerini gözden geçirin.
 • Yeni riskleri tanımlayın.
 • Risk Yönetimi prosedürlerini kullanın.
 • Riskleri değerlendirme toplantıları yapın.
 • Risk yanıt planlarının ve risk prosedürlerinin etkinliğini değerlendirin.
 • Eğer gerekiyorsa değişiklik talebi açın.
 • Risk denetimleri yapın.
 • Eğer gerekiyorsa proje yönetim planını, risk listesini ve riske yanıt planlarını güncelleyin.
 • Alınan dersler var ise kaydedin.

Tedarik Kontrolleri

 • Tarafların sözleşme şartlarını yerine getirme performanslarını izleyin.
 • Sözleşme teslimatlarını denetleyin ve doğrulayın.
 • Yasal haklarınızı savunun.
 • Kurumunuzun satınalma prosedürlerini(ör. Sözleşme yönetimi vb.) uygulayın
 • İş performans verilerini, satıcı performans raporlarını ve sapmaları analiz edin.
 • Eğer gerekiyorsa değişiklik talebi açın.
 • Sözleşme ile ilgili işleri takip edin.
 • Sözleşmeye ilişkin itirazları değerlendirin.
 • Sözleşme doğrultusunda satıcı performansını raporlayın.
 • Faturaları ve ödemeleri izleyin.
 • Eğer gerekiyorsa proje yönetimi planını ve tedarik dokümantasyonunu güncelleyin.
 • Sözleşme değişikliklerini, sözleşme versiyonunu ve değişikliklerin etkinliğini değerlendirin.
 • Alınan dersler var ise kaydedin.

Paydaş Kontrolleri

 • İş performans verilerini ve sapmaları değerlendirin.
 • Paydaş katılımını ve paydaşlar arası ilişkileri iyileştirme fırsatlarını yakalama açısından gözlemleyin.
 • Paydaş beklentilerinin proje ile hizalı olup olmadığını gözden geçirin.
 • Çatışmaları çözümleyin.
 • Durum-problem kayıtlarını güncelleyin.
 • Eğer gerekiyorsa değişiklik talebi açın.
 • Eğer gerekiyorsa paydaş yönetimi planını ve paydaş kayıtlarını güncelleyin
 • Alınan dersler var ise kaydedin.
 • Paydaş katılım stratejinizde yaptığınız değişikliklerin başarısını doğrulayın.

 

Paylaşın: